добре дошли в нашия сайт

НА ЛОВ В МУГЛА

ЛРД-Мугла

ЗА ДРУЖИНАТА


       Ловно рибарска дружина с. Мугла членува в Съюз на Ловците и Риболовците - "Ловно-рибарско Дружество Сокол” гр. Смолян. Ловната площ възлиза на 3946,4ха и е разпределена на четири ловища, като включва всички гори и земи. От ловната площ 2696,0ха са горски фонд, а земеделския фонд възлиза на 1250,4ха. Надморската височина е от 1200м. до 1900м. В географско отношение ловностопанския район обхваща части от склоновете на Централни Родопи,  разположен е на 25км. западно от гр.Смолян. Релефът е планински, силно нарязан, склоновете са стръмни до полегати,  а билата са предимно заоблени с равни места, на югоизток са се оформили открити скали и сипеи. Основната част от ловната площ е заета от чисти иглолистни и смесени иглолистно-широколистни гори (смърч, ела, бял и черен бор, бук), с разкъсан склоп и боровинков чим. Наличието на открити площи заети с тревно-храстови съобщества допринасят за по-високата производителност на местообитанията по отношение на благородния елен, сърната, дивата свиня и глухаря. Откритите скални масиви и сипей с южно изложение са предпочитани местообитания от дивата коза.

Ловностопански район                                 Ловна площ, ха

         ЛРД- „Мугла "                              ГФ            ЗФ             Всичко

 

1 л-ще „Чамла"                                   1218,6          380,0         1598,6

2 л-ще „Мурсалица”                              476,1         186,3           662,4

3 л-ще „Данджица”                              400,3          490,8           891,1

4 л-ще „Караходжица"                         601,0          193,3           794,3

                                  Общо               2696,0         1250,4         3946,4


Към 2024г. членовете на дружината наброяват 51 бр.

Ръководство:

            Председател - Александър Хаджийски,

            Секретар-касиер   -    Велко Самуилов,

            Контролен съвет - Здравко Радев, Мирослав Лелчев, Радослав Димитров


Главен вид дивеч в предоставения ловен район е сърната със съпътстващи благороден елен, дива свиня и заек, а в определени местообитания - кафява мечка, дива коза, глухар, планински кеклик и др. Управлението на популацията на дивата коза се извършва съгласно „План за действие за опазване на балканската дива коза в България” с цел възстановяване и опазване вида и местообитанията. Управлението на популацията на мечката се извършва съгласно "План за действие за кафявата мечка в България" с оглед опазване на вида в природата и намаляване на възможните щети причинени от нея, чрез пряка и непряка намеса в популацията

 

 


ЛРД-Мугла

ЗА СТОПАНСТВОТО

През 1937 г. се открива Мугленското ревирно лесничейство, което през 1940 г. променя наименованието си на „Мугленско държавно горско стопанство". Тогава се изготвя и първият стопански план, където само са изброени полезния и вредния дивеч.

В лесоустройствения план на г.с.е. „Мугленска" от 1951 г. са изброени обитаващите видове дивеч и риба и накратко е описано досегашното стопанисване.

В лесоустройствения проект на ГС „Мугла" от 1960 г. е представено ловностопанското деление, по-подробно са описани видовете дивеч и тяхното разпространение, като са определени и бонитетите на основните видове дивеч.

В четвъртият поред лесоустройствения проект на ГС „Мугла" от 1968 г. в глави „Досегашно стопанисване" и „Проектирани мероприятия" все по-систематизирано и по-подробно са разработени точки „Лов и риболов".

През 1977 г. стопанството е закрито и до 1996 г. съществува като горскостопански участък към ГС „Смолян".

През 1999/2000 г. в рамките на проведеното комплексно устройство на ГС „Мугла" се изготвя първи по ред ловностопански проект.

            През Октомври 2010г. Държавно горско стопанство „Мугла” е закрито и преминава териториално и стопански към ДГС „Смолян”, като горскостопански участък.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.